GS1 آلمان و مکزیک از GLEIF اعتبار دریافت کردند و LEI صادر میکنند.

    LEI کد 20 رقمی منحصر به فردی است که توسط LOU صادر می شود و اطلاعاتی از قبیل نام قانونی، آدرس، کشور شکل دهنده، شکل قانونی، اطلاعات ثبت تجاری و وضعیت کد را فراهم می کند.