مجموع 944،903 کد GTIN هم اکنون توسط گروه­ آزمایشی پروژه GS1Cloud بارگذاری شده است.

 

عضویت

استانداردها