اولین دوره آموزش مرکز با هدف پرورش SPها در تاریخ 96/04/28 در مرکز برگزار شد. در این دوره تعداد 13 نفر از SPها شرکت داشتند. تمام مطالب در قالب جزوات و بصورت تئوری و عملی اجرا شد و یک روز کامل تیم آموزش مرکز، مطالب اولیه را در اختیار حاضرین قرار داده و در نهایت با آزمون کتبی و دیدار از مرکز دانش به پایان رسید.