انتصاب كاترين ونگل از شركت J&J و جوليو نمت از شركت P&G  به عنوان نايب رئيس هيئت مديره GS1 

     

 

عضویت

استانداردها