سازمان جهانی GS1 با نهادهای بين‌المللی زير همكاری دارد

  world

    سازمان بين‌المللی استاندارد (ISO)

    سازمان گمركات جهانی (WCO)

    مركز تسهيل تجاری سازمان ملل يا UN/CEFACT

    سازمان بهداشت جهانی، بنياد تجارت جهانی (GCI)

    انجمن بين المللی سيستم‌های شناسايی خودکار و جمع‌آوری اطلاعات (AIM)

   برخی سازمانهای منطقه‌ای مانند APEC

   

  سازمان GS1 ايران با نهادهای ملی زير همكاری نزديك دارد:

  Iran

  وزارت صمت (مركز توسعه تجارت الكترونيكی، سازمان توسعه تجارت، بازرگانی داخلی)

    وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)

    سازمان استاندارد ايران

  گمرك ج.ا.ايران

  وزارت اقتصاد و دارايی

    وزارت جهاد كشاورزی