gs1_standards_identify_icon_0

  استانداردهای GS1 اين قابليت را فراهم می كنند تا برای شناسايی منحصربه‌فرد هر «چيز» يا به عبارت بهتر هر «موجوديت»، يك شناسه‌ی يكتای جهانی تخصيص داده شود. شناسه‌هايی كه مطابق با استانداردهای GS1 به هر موجوديت می توان داد، با كمك «پيش‌شماره شركتی GS1» صادر می گردند. هر شركتی كه عضو GS1‌ می شود، يك پيش‌شماره شركتی منحصر‌به‌فرد دريافت می كند كه با اين كار، امكان شناسايی آن شركت در تمام دنيا به‌صورت يكتا فراهم می شود.

  اين پيش‌شماره‌های شركتی نيز از «پيشوند‌های كشوری و موضوعی GS1» گرفته می شوند كه به كشورهای مختلف يا موضوعات و حيطه‌های خاص داده شده‌اند.

  شناسهعنوان شناسهكاربرد در شناسايیمثال
  GTINشماره جهانی قلم‌کالای تجاری (pdf)محصولات و خدماتقوطی كنسرو، بسته شكلات، آلبوم موسيقی
  GLNشماره جهانی مکان (pdf)طرف‌های تجاری و مكان‌هاشرکت‌ها، انبارها، سالن‌های تولید و فروشگاه‌ها
  SSCCکد سریال بسته (پالت) ارسالی (pdf)واحدهای لجستيكیکالاهای روی یک پالت، کلاف‌های ورق آهنی، کارتن‌ها و سبدهای بارگيری‌شده
  GRAIسریال جهانی دارایی برگشتنی (pdf)دارايی‌های برگشتنیجعبه‌ها و صندوق‌های خالی، پالت‌ها و كانتينرها، ساک‌ها و کيسه‌های حمل چيزها
  GIAIشناسه جهانی دارایی خاص (pdf)اموال و دارايی‌هاتجهيزات درمانی، تجهيزات توليدی، وسايل حمل‌ونقل، تجهيزات فناوری اطلاعات
  GSRNشناسه جهانی رابطه خدماتی (pdf)رابطه بين خدمت‌دهنده و خدمت‌گيرندهاعضای باشگاه وفاداری، پزشكان بيمارستان و اعضای كتابخانه
  GDTIشناسه جهانی سند (pdf)اسناد و مداركاظهارنامه مالياتی، فرم‌ها و صورت‌های ارسال و گواهينامه‌های رانندگی
  GINCشماره شناسه جهانی برای محموله (pdf)محموله‌هاواحدهای لجستيكی كه با هم به مشتری تحويل می‌شوند
  GSINشماره شناسایی جهانی مرسوله (pdf)مرسوله‌هاواحدهای لجستيكی كه با هم به مشتری تحويل می‌شوند
  GCNشماره جهانی کوپن (pdf)کوپن‌هاكوپن‌های ديجيتال
  CPIDشناسه قطعات (pdf)قطعات و اجزاءقطعات يك خودرو