در دنيايی كه ميزان اطلاعات توليدشده در آن، لحظه‌به‌لحظه در حال افزايش است، استانداردهای GS1 كمك می كنند ، متوجه شویم كدام بخش از اين اطلاعات، واقعاً مفيد هستند. اين استانداردها كمك می كنند زبان مشتركی براي شناسايی، ضبط و تبادل اطلاعات مربوط به زنجيره‌های تأمين و تقاضا در سراسر دنيا ايجاد شود تا مطمئن شويم كه اطلاعات ضروری و كاربردی، به راحتی در دسترس هستند، دقيق و صحيح هستند و به راحتی فهميده و استفاده می شوند. استانداردهای GS1 به چهار دسته كلی زير تقسيم می شوند:

     

  gs1_standards_identify_icon_0 استانداردهای شناسايی (شناسه‌ها)

  استانداردهای شناسايی GS1، استانداردهايی هستند كه كدها يا كليدهايی را براي شناسايی يكتا و بي‌ابهام موجوديت‌های مختلف در دنياي واقعی (مانند اقلام تجاری، واحدهای لجستيكی، مكان‌های فيزيكی، اسناد، روابط خدماتی و ساير موجوديت‌ها) تعريف می كنند تا از اين كليدها در سيستم‌های اطلاعاتی استفاده شود.

  اطلاعات بيشتر …

  gs1_standards_capture_icon_0 استانداردهای ضبط  داده‌ها 

   در سيستم GS1‌ از حامل‌های داده برای ضميمه كردن شناسه‌ها و ساير اطلاعات تكميلی به اقلام فيزيكی استفاده می شود. استانداردهای ضبط داده‌ها، مشخصات حامل‌های داده‌ای همچون كدميله‌ای (باركد)، ديتاماتريس و تگ‌های RFID را تعريف می كنند. شرايطی كه پويشگرها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها بر اساس آن به استخراج اطلاعات از حامل‌های داده و استفاده از اين اطلاعات می پردازند ، در اين استانداردها ذكر می شود.

  اطلاعات بيشتر …

  gs1_standards_share_icon_0استانداردهای تبادل داده‌ها

  استانداردهای GS1‌ در حوزه تبادل داده‌ها، شامل استانداردهايی درباره داده‌های اصلی، داده‌های تراكنش‌های تجاری، داده‌های رخدادهای فيزيكی و استانداردهای ارتباطی به‌منظور تبادل اين داده‌ها بين شركای تجاری است. ساير استانداردهای تبادل اطلاعات در سيستم GS1، شامل استانداردهايی در زمينه مكان‌يابی داده‌ها و استانداردهای اعتبارسنجی است كه منجر به تضمين امنيت انتقال اطلاعات می شود.

  اطلاعات بيشتر …

  gs1_standards_use_icon_0  استانداردهای كاربرد اطلاعات (به‌كارگيری)

  استانداردهای GS1 در حوزه كاربرد، از تركيب سه دسته استانداردهای فوق به دست می آيند و در فرايندهايی مانند رديابی، مديريت كيفيت داده‌ها و مديريت كوپن‌های ديجيتالی استفاده می شوند.

  اطلاعات بيشتر …

     

  استانداردهای GS1 چگونه كار می كنند؟

  استانداردهایGS1 با شناسايی محصولات، مكان‌ها دارايی ها و … به صورت يكتا، ضبط دقيق داده‌ها و تبادل الكترونيكی اطلاعات به صورت خودكار، بنيان اطلاعاتی مشتركی براي كسب‌وكارها ايجاد می كنند تا با استفاده از اين بنيان مشترك، فرايندهای فيزيكی، اطلاعاتی و مالی خود را با سادگی و دقت بيشتر انجام دهند. علاوه بر اين، كسب‌وكارها می توانند با تركيب استانداردهای مختلف GS1، اثربخشی و كارآيی فرايندهايی مانند «فراخوان بازگشت محصول» را بهبود بخشند.

  ics_overview