سامانه های شناسایی پویا رایانه سپند (سیناپ)

اعتبار سنجی تفاهم نامه

رامیان پویا افزار

اعتبار سنجی تفاهم نامه

تدبیر داده آویژ

اعتبار سنجی تفاهم نامه

ارقام نگار اندیشه

اعتبار سنجی تفاهم نامه

فناوری اطلاعات پارمیس

اعتبار سنجی تفاهم نامه

پانیز افزار آریا

اعتبار سنجی تفاهم نامه

پایانه پرتو پویش

اعتبار سنجی تفاهم نامه

پادس

اعتبار سنجی تفاهم نامه

برداسکن آسیا

اعتبار سنجی تفاهم نامه

پادرا پارس دوران

اعتبار سنجی تفاهم نامه

سبز افزار آریا

اعتبار سنجی تفاهم نامه

توسعه فناوری تیدا (تیلدا کیش)

اعتبار سنجی تفاهم نامه

آراد تجهیز نیکان

اعتبار سنجی تفاهم نامه

راهکارهای نرم افزاری آسمان

اعتبار سنجی تفاهم نامه

پارس افزار

اعتبار سنجی تفاهم نامه

ارتباط الکترونیک شناسا(شلر)

اعتبار سنجی تفاهم نامه