چشم‌انداز GS1

  ايجاد جهانی است كه در آن كالاها و اطلاعات مربوط به آنها به نحو كارا و ايمن جابجا شوند تا فوايد ملموسی به كسب‌وكارها و زندگی مردم برسد.

  ماموريت GS1

  اين است كه موضوع فوق را راهبری و پشتيبانی كند به گونه‌ای كه هر يك از ذينفعان بتواند با سهولت به توسعه و استقرار استانداردهای موردنياز خود بپردازد.

  برای چشم انداز و ماموريت GS1، نقشهايی بر عهده سازمان جهانی GS1 و سازمانهای ملی  قرار دارد.

  نقش سازمان جهانی GS1

  شناسايی، ايجاد، توسعه و نگهداری استانداردها و معماری كلی سيستم، هماهنگی با ديگر سازمان‌های استاندارد بين‌المللی، طراحی برنامه‌های آموزشی و مانند آن است.

  نقش سازمان‌های ملی GS1

   كه در بيش از 110 كشور دنيا هستند پياده‌سازی استانداردها، هماهنگی با نهادهای قانونی محلی، مديريت جامعه كاربران و مديريت روابط با دولت خود و نهادهای ذيصلاح قانون‌گذار است.