GS1 در صنعت خرده فروشی داستان بلندی دارد. امروزه صدای بيپ خوانده شدن باركدهای gs1 هر روز بيش از پنج ميليارد بار شنيده می شود. صنعت خرده‌فروشی با سرعت و چابكی بسيار زيادی نيازهای مصرف‌كنندگان را رفع می كند. استانداردهای gs1 كمك می كند كه عمليات خرده‌فروشی يكپارچه شود و مديريت موجودی ها بهينه باشد.

    زيربخش‌های صنعت خرده‌فروشی در استانداردهای gs1 عبارتند از:

    لباس و منسوجات

    مواد غذايی و تره‌بار

    خواروبار

    كالاهاي عمومی