ضرورت بهبود وضعيت تجارت داخلي و خارجي و ايجاد آمادگي براي تجارت الكترونيكي, وزارت بازرگاني را بر آن داشت تا اجراي طرح طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالا در كشور را به طور جدي دنبال نمايد. براي اين منظور مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران به استناد مصوبه شماره 3532 مورخ 28/2/74 ستاد پشتيبانيبرنامهتنظيم بازار، جهت شماره‌گذاري كالاهاي كليه واحدهاي توليدي و بازرگاني كشور توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تأسيس گرديد و به عضويت مؤسسه شماره‌گذاري بين المللي GS 1درآ مد . GS 1 مؤسسه‌اي است كه بيش از يكصد مركز شمارهگذاري را در سراسر جهان از نظر سيستمي و راهبردي پشتيباني مي نمايد
  با توجه به محدوديت‌هاي سيستم شماره‌گذاري ، و ضرورت ايجاد بستر توسعه تجارت الكترونيكي در كشور، مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران از سال 1384 سيستم كدينگ ملي كالا را با هدف پشتيباني زنجيره تامين اقلام و تسهيل ارتباط بين دولت، عرضه‌كنندگان و خريداران در كشور راه‌اندازي كرد.

  مأموريت

  توسعه سيستم شماره‌گذاري و استفاده از فن‌آوري باركد, تجارت الكترونيكي در بخش‌هاي مختلف بازار, با لحاظ استانداردهاي بين‌المللي و توجه به نيازهاي صنايع مختلف از اهم اهداف و ماموريت هاي مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در بخش GS1 مي‌باشد. براي رسيدن به اهداف فوق, اقدامات زير در دستور كار مركز قرار گرفته است:

  ـ تدوام و گسترش همكاري با مشتركين نظام شماره‌گذاري
  ـ تهيه و تنظيم بروشورهاي اطلاعاتي
  – شرکت در نمايشگاه هاي تخصصي
  ـ برگزاري سمينارهاي عمومي و تخصصي
  ـ همكاري در جهت توسعه كاربري باركد در سيستم‌هاي مختلف و بخش‌هاي صنعت